در کنار شما هستیم، برای شهرمان مشهد

در کنار شما هستیم، برای شهرمان مشهد

درباره ما

ما تیمی هستیم امیدوار به آینده. آینده¬ای که خود می سازیم. آینده ای که تحقق اهداف ماست. هدف تیم ما، کمک به سازندگی شهرمان مشهد است. کمک به شما تا با یکدیگر برای پیشرفت و ترقی امکانات شهروندی تلاش کنیم. ابزار ما، مهارت ما در دنیای اعجابانگیز دیجیتال است.

 
 

سارا صالحی مقدم